Skambinkite
Taisyklės ir sąlygos | Vakumatorius.lt

Taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“),  Pirkėjui susipažinus su Taisyklėmis, bei pažymėjus varnele prie teiginio  "Aš susipažinau ir sutinku  su paslaugų teikimo sąlygomis" , yra šalims privalomas  teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos,  prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „ vakumatorius.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas i teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

1.3. Internetinės parduotuvės „Vakumatorius.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.4. Pirkti elektroninėje parduotuvėje "Vakumatorius.lt" turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkėjas, sutinkantis su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes "Vakumatorius.lt“ internetinėje parduotuvėje.

        

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje " Vakumatorius.lt " Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir  slaptažodį;

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes , atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje " Vakumatorius.lt ", Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi gautame laiške “Naujienos el. paštu”, informuoti apie tai Pardavėją, elektroninio pašto adresu išsiųsdamas pranešimą adresu info@ Vakumatorius.lt;

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje " Vakumatorius.lt ", Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

                

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia         nuorodą „Patvirtinti užsakymą".

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma " Vakumatorius.lt " internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

 

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes " Vakumatorius.lt " internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su " Vakumatorius.lt " internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teisė Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas " Vakumatorius.lt " internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esanžčių prekių neatitinka Taisyklių 11.4. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinama prekių komplektą.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis " Vakumatorius.lt " internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią suma, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkejui.

6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkejui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1., punkte numatytus apmokejimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Kai Pirkėjas pasirenka Taisykliu 8.2.2. punkte numatytą apmokejimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

 

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklese ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis  sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės " Vakumatorius.lt " teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkejui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek imanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus  per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokejimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumoketus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamu nuo grąžinamos prekės gavimo  dienos.

 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai           

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šiu būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į „ Vakumatorius.lt “ banko sąskaitą.

8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4.punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdų Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba atspausdintos ir pristatytos su preke(ėmis)

 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei i tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga.

9.3. Užnešimo paslaugos kaina (taikoma didelių gabaritų ir/ar didelio svorio prekėms; apie šią papildomai teikiamą paslaugą ir jos užsakymo galimybę Pirkėjas            informuoja Pardavėją iš anksto, t.y. prieš atsiskaitant už prekes).

9.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

9.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto.

9.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojanti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymejimą).

9.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkuma. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) buklę, bei pasirašyti kurjerio siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius kurjerio siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos buklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimu (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymeti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų akta. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

 

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Kiekvienos " Vakumatorius.lt " parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir  spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rušims suteikia tam tikrą laiką galiojancią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos salygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rušims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamu teisės aktu.

10.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiuros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

 

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. 

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą  ir pateikti ji kartu su grąžinama preke(ėmis).

11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etikėtės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę bųtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamu prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Kalvariju g. 143, Vilnius, darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo  pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to        atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve. 

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei " Vakumatorius.lt" teikiamomis paslaugomis naudojasi         trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai  kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo         įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią         informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

 

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymu nustatyta tvarka.

16. Ginčų sprendimas

16.1. Jeigu turite pretenzijų dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ir netenkina mūsų pasiūlytas sprendimo būdas, - prašome užpildyti prašymo formą elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo EGS platformoje  http://ec.europa.eu/odr/ .

Mums rūpi Jūsų privatumas

Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Borvus parduotuvės ir Borvus.lt siūlomomis paslaugomis.

Parduotuvės valdytojas – tai Borvus MB juridinio asmens kodas 304101494, buveinės adresas Baltrušaičio g 11, Vilnius.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad Borvus galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Borvus reikia tam tikrų asmens duomenų. Borvus įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Borvus imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.

1.    Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 •          užtikrinti pirkimo Borvus proceso sklandumą ir kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;
 •          užtikrinti paslaugų kokybę;
 •                    bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;
 •                    užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
 •                    tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
 •                    susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais;
 •                    akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais;
 •                    paslaugų teikimo tikslais;
 •                    užtikrinti asmenų ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas);
 •                    įdarbinimo ir vidaus administravimo tikslais.

 

2.   Renkamų asmens duomenų kategorijos

 

Borvus tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą ir kt.), siekdami teisėtų Borvus   interesų. Norint užsiregistruoti ir pirkti Borvus.lt elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat Borvus negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. Borvus, parduodama prekes ir teikdama paslaugas, renka šiuos asmens duomenis.

 •             Vardas;
 •             Pavardė;
 •             El. pašto adresas;
 •             Adresas;
 •             Adresas prekių pristatymui;
 •             Mobiliojo telefono numeris.

 

Borvus asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai perkate prekes elektroninėje parduotuvėje, sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Pirkimo proceso metu registruojantis Borvus.lt parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.

2.1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsisakant Mūsų naujienlaiškį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu info@Borvus.lt  Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš Borvus informacinių sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

2.2. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Borvus tikslu

Potencialūs Borvus darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Borvus darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susisiekdamas su mumis internetinėje svetainėje Borvus.lt nurodytu telefonu ar el. paštu.

Tais atvejais, kai Mums pateikiate Jus rekomenduojančio asmens asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir supažindinimą su šia privatumo politika.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas)

Vaizdo stebėjimas vykdomas Borvus prekybos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje). Vaizdo stebėjimas vykdomas Borvus ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Borvus interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Borvus turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Mūsų patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Mūsų darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų pateiktoje arba Mūsų laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus Borvus sutikimą.

2.4. Asmens duomenų tvarkymas pokalbių turinio patikrinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslu (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, Mes tvarkomis tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su Mumis Borvus nurodytais telefonų numeriais: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas. Pokalbio garso įrašas daromas gavus Jūsų sutikimą. Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, prašome atvykti į klientų aptarnavimo saloną .

3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Borvus, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Borvus renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis Borvus įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Borvus   teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su Borvus (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje Borvus.lt ar Borvus parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą.

4. Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Borvus informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tais atvejais, jeigu sudarėte su sutartį su Mumis, sutartys ir jose esantys duomenys saugomos 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome 3 (tris) metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą.

Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 14 (keturiolika) dien ų nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visa laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Pokalbių įrašais saugomi 6 (šešis) m ėnesius nuo pokalbių įrašų padarymo momento.

Asmens duomenų apsaugos priemonės

Borvus tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Borvus pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje Borvus.lt užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir Borvus.lt serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

Borvus.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės Borvus.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei Borvus.lt informacija neprieinama.

Socialiniai tinklai

Borvus valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

Borvus, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami Mums galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Borvus.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

 

Naudojami slapukai

_fbp, _fbc

Facebook slapukas leidžiantis patiekti vartotojams suasmenintą reklamą. Slapukas stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį. 

3 mėn

_ga

Google Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai.

2 metai

_gcl_au


Tai pirmasis šalies slapukas, skirtas „Konversijų susiejimo“ funkcijai.

_gid

„Google Analytics“ slapukas naudojamas informacijai saugoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir padeda sukurti analizės ataskaitą. 

_hjAbsoluteSessionInProgress

Šis slapukas naudojamas aptikti pirmą vartotojo puslapio peržiūros seansą.

30min

_hjid

„Hotjar“ slapukas, kuris nustatomas klientui pirmą kartą patekus į puslapį su „Hotjar“ scenarijumi. Jis naudojamas norint išlaikyti „Hotjar“ vartotojo ID, unikalų toje naršyklės svetainėje. 

metus 

AB%20test

Slapukas, kuris nurodo ar rodyti testinius UI/UX pakeitimus klientui

omnisendAnonymousID

Šis slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.

metus 

omnisendSessionID

Nustato unikalų sesijos ID, kad gauti duomenis apie lankytojų elgesį statistiniams tikslams. 

30 min

soundest-views

Šis slapukas naudojamas skaičiuoti puslapio peržiūrų skaičių sesijos metu.

iki sesijos pabaigos

soundestID


Šis slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.

iki sesijos pabaigos

_hjIncludedInSessionSample

Šis slapukas nustatytas tam, kad „Hotjar“ žinotų, ar tas vartotojas įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą jūsų svetainės dienos seansų limitu.

30 min

_sp_id.7n3d

Išsaugoti unikalų vartotojo ID

2 metus

_sp_ses.7b3d

Išsaugoti unikalų vartotojo ID

BorvusI1H13

Slapukas, kuris nurodo kokius prisijungimo būdai rodomi klientui

flixgvid

Sukuria unikalų lankytojo ID „Flixmedia“ tinkle.

1 metus

inpsession


Sesijų slapukai, kad turinys būtų rodomas parduotuvėje per trumpiausią įmanomą laiką. Įkrovos balansavimo slapukai leidžia turinį rodyti per kuo trumpesnį laiką

iki sesijos pabaigos

inptime


Sesijų slapukai, kad turinys būtų rodomas  parduotuvėje per trumpiausią įmanomą laiką. leidžia rodyti turinį per kuo trumpesnį laiką.

iki sesijos pabaigos

collapse-account

Slapukas, kuris saugo asmeninės informacijos skilties krepšelyje patvirtinimą

collapse-cart

Slapukas, kuris saugo krepšelis skilties krepšelyje patvirtinimą

collapse-carrier

Slapukas, kuris saugo kurjerio skilties krepšelyje patvirtinimą

currentStep

Slapukas, kuris saugo dabartinį žingsnį krepšelyje

__cfduid

CloudFlare slapukas naudojamas identifikuoti individualius kliento IP adresus ir pritaikyti saugos parametrus. Jis nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. 

4 sav

ads/ga-audiences

Google AdWords slapukas, naudojamas sudominti lankytojus.

Iki sesijos pabaigos

  

Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims skolos išieškojimo tikslu.

Borvus, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo.   Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

Borvus gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia Borvus paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Borvus , kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: Borvus informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Borvus nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, Borvus imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, Borvus gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Borvus tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. Borvus taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises:

 •             gauti informaciją apie Borvus turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 •             kreiptis į Borvus su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus Borvus patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
 •             kreiptis į Borvus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 •             nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Borvus arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 •             bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 •             į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu norite įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Borvus bet kuriuo būdu: el. paštu info@borvus.lt ar telefonu +37066999910.

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ( L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius , el . paštas ada@ada.lt , tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.